Spirituality/religiosity of man from the perspective of quality of life – a review of Polish research in social studies

Joanna M Łukasik, Katarzyna Jagielska, Norbert G. Pikuła

Full Text:

PDF

Abstract


Research into the spirituality/religiosity of patients is considered as an important area of study, together with studies of quality of life (QoL).The purpose of this article was to recognise if and how the category of spirituality/religiosity is regarded from a QoL perspective. To reach this goal, a review of Polish research in various fields of social sciences (psychology, sociology, pedagogy) was conducted. The scope of these studies was determined and indicators of spirituality/religiosity were explored from the viewpoint of various theories with special emphasis on those relating to the QoL. JRCD 2018; 3 (8): 259–265


Keywords


spirituality; religiosity; quality of life

References


Sęk H. O wieloznacznych funkcjach wsparcia społecznego. W: L. Cierpiałkowska i H. Sęk, redaktorzy Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2001.

Trafiałek E. Polska starość w dobie przemian. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2003.

Halicka M. Satysfakcja życiowa ludzi starych. Białystok: Akademia Medyczna w Białymstoku, 2004.

Straś-Romanowska M, Lachowicz-Tabaczek K, Szmajke A. Jakość życia w badaniach empirycznych i refleksji teoretycznej, Warszawa: Akapit, 2005.

Baumann K. Jakość życia w okresie późnej dorosłości. Gerontologia Polska 2006; 4: 165-171.

Pikuła N. Zapotrzebowanie na opiekę a jakość życia osób starszych objętych opieką długoterminową. Rużomberok, 2011.

Jagielska K. Jakość życia emerytowanych nauczycieli. Niepublikowana praca doktorska. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2018.

Farquhar M. Elderly people’s definitions of quality of life. Social Science and Medicine, 1995; 1439-1446

Czapiński J, Panek T., Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2009.

Bond J. Quality of life for people with dementia: approaches to the challenge of measurement. Ageing Society 1999; 19: 561–579.

Campbell A, Converse PE, Rodgers WL. The Quality of American Life: Perceptions, Evaluations, and Satisfaction. New York: Russell Sage, 1976.

Hornquist JO. The concept of quality of life. Scand. J Soc Med, 1980; 10: 57-61

Tobiasz-Adamczyk B. Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia. Nowe spojrzenie na chorego. W: A. Ostrowska, red. Socjologia Medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2009.

Tobiasz-Adamczyk B, Brzyski P, Bajka J, Społeczne uwarunkowania jakości życia kobiet u progu wieku starszego. Badania porównawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004.

Bańka A. Psychologia jakości życia. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2005.

Rostowska T. Psychologiczne determinanty, jakości życia rodzinnego. Pojęcie, jakości życia i kierunki działań, [in:] M. Bogdanowicz (red.), Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.

Zych AA. Demograficzne i indywidualne starzenie się. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2001.

Czerniawska O. Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000.

Cieślik B, Podbielska H. Przegląd wybranych kwestionariuszy oceny jakości życia, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna 2015; 2 (21): 102-136

Peace SM, Researching social gerontology. Concepts, methods and issues. London: SAGE Pulications, 1990.

WHOQOL, The World Health Organization Quality of Life Assessment. Position Paper from the World Health Organization 1995. Soc Sci Med, 1995; 41 (10): 1569-1585.

Krok D. Religijność a jakość życia w perspektywie mediatorów psychospołecznych. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, 2009.

Campbell A. The sense of well-being in America, Nowy Jork 1981

Michalos AC. Essays on the Quality of Life, Springer-Verlag GmbH, 2007.

Flanagan JC. A research approach to improving our quality of life. American Psychologist 1978; 33.

Lawton MP. Quality of life and affect in later life, [in:] Magai, McFadden SH (ed.). Handbook on emotion, human development, and aging, San Diego,1996.

Lane RE. The Market Experience, New York: Cambridge University Press, 1991.

Lane RE. The Loss of Happiness in Market Democracies, New Haven: Yale University Press, 2000

Brown J, Bowling A, Flynn TN. Models of quality of life: a taxonomy and systematic review of the literature. Report commissioned by European Forum on Population Ageing Research/ /Quality Life, University of Sheffield, 2004.

Dziurowicz‐Kozłowska A. Wokół pojęcia jakości życia. „Psychologia jakości życia” 2002; 1: 77–99.

Borowik I. Religijność, [in:] Borowik I, Doktór T (ed.) Pluralizm religijny i moralny w Polsce, Kraków: Nomos, 2001, p. 49-153.

Mariański J. Tożsamość religijna w społeczeństwie polskim. [in:] Borowik I, Libiszowska‐Żółtkowska M, Doktór J (ed.), Oblicza religijności i religii, Kraków: Nomos, 2008.

Berger, P., Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii. Kraków: Nomos, 2005.

Borowik I. Przemiany religijności polskiego społeczeństwa, [in:] Marody M (ed.). Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXIw., Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.

Głaz S. Doświadczenie religijne. Kraków: Wydawnictwo WAM. 2002.

Głaz S. Doświadczenie religijne a sens życia. Kraków: WAM, 2002.

Głaz S. Intensywność doświadczenia religijnego a koncepcja siebie. Kraków: WAM, 1996.

Głaz S. Osobowościowe uwarunkowania przeżycia religijnego młodzieży studiującej. Kraków: WAM, 2011.

Głaz S. Preferencja wartości instrumentalnych a religijność młodzieży. Pedagogica Christiana 2005; 2: 111–124.

Głaz S. Sens życia a religia. Wymiary filozoficzno‐psychologiczne. Poznań: Fundacja Humaniora, 2006.

Głaz S. The Spiritual Development of Individual. “Reviev for Religious” 2004; 1: 21–31.

Głaz S. Udział Kościoła w integralnym rozwoju młodzieży studiującej, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum, 2016.

Rydz E. Tendencje rozwojowe religijności młodych dorosłych, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Pysik J, Bokszczanin A. Religijność a poczucie sensu życia. Stres i radzenie sobie z problemami przez studentów. [in:] Krok D, Bronowicka A (ed.). Jednostka i religia w relacjach społecznych. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego 2013: 261–277.

Paluch A, Bokszczanin A. Stres i religijność a postawy młodzieży wobec samobójstwa. [in:] Krok D, Bronowicka A (ed.). Jednostka i religia w relacjach społecznych. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole: 2013: 315–333.

Jaworski R. Psychologiczna analiza religijności w perspektywie komunikacji interpersonalnej. Studia Psychologica 2002; 4: 143–166.

Jaworski R. Psychologiczne badania religijności personalnej. Zeszyty Naukowe KUL 1998; 41: 77–88.

Jaworski R. Psychologiczne korelaty religijności personalnej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1989.

Jaworski R. Sposoby radzenia sobie z trudnościami u osób o różnym typie religijności. Studia Płockie 2004; 32: 139–154.

Jarosz M. Interpersonalne uwarunkowania religijności, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003.

Stecler B. Sukces starości. W poszukiwaniu wyznaczników zadowolenia z życia wśród osób w starszym wieku. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego 2013.

Zych AA, Bartel R. Zur Lebenssituation altender Menschen in Polen und in der Bundesrepublik Deutschland – eine komparative Survey‐Studie. Giessen, 1988.

Brudek P, Steuden S. Religijne korelaty zadowolenia z małżeństwa w okresie późnej dorosłości. [in:] M. Guzewicz, S. Steuden, P. Brudek (ed.), Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno‐kulturowa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015: 15–44.

Dyczewski L. Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie. Między tradycją a nowoczesnością. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Sroczyńska M. Kultura religijna nauczycieli. Studium socjologiczne. Kielce:

Wydawnictwo WSP, 1999.

Libiszowska‐Żółtkowska M. Wiara uczonych. Esej socjologiczny mocno osadzony w empirii. Kraków: NOMOS, 2000.

Borowik I, Doktór T. Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Raport z badań. Kraków: NOMOS, 2001.

Pędich W. Znaczenie religii w życiu człowieka starego [in:] B. Synak (ed.) P.olska Starość. Gdańsk: Wydawnictwo UG 2002: 268–270

Borowik I. Dlaczego religijność w Polsce nie ulega zmianom po 1989 roku? Pięć hipotez. [in:] Babiński G, Kapiszewska M (ed.). Zrozumieć współczesność. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2009: 439–450.

Woźniak B. Zaangażowanie religijne a zdrowie w starości. Mechanizmy zależności, wybrane wyniki badań. Kraków: Wydawnictwo UJ 2015.

Woźniak B. Zaangażowanie religijne a stan zdrowia osób w wieku podeszłym. Mechanizmy zależności, wybrane wyniki badań. Przegląd Socjologiczny 2012; LXI (2): 207–242.

Boryszewski P. Orientacje temporalne współczesnych polskich chrześcijan. Warszawa: Wydawnictwo APS 2017.

Świda‐Ziemba H. Obraz świata i bycia w świecie (z badań młodzieży licealnej). Warszawa: PWN, 2000.

Świda‐Ziemba H. Permisywizm moralny a postawy polskiej młodzieży. [in:] Mariański J (ed.). Kondycja moralna społeczeństwa polskiego. Kraków: NOMOS, 2002; 435–452.

Świda‐Ziemba H. Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: WSiP 1995

Wysocka E. Młodzież a religia. Społeczny wymiar religijności młodzieży. Katowice: Wydawnictwo UŚ 2000.

Wysocka E. Religijność a tolerancja. Obszary zależności. Kraków: NOMOS 2000.

Wysocka E. Religijność młodego pokolenia jako podstawa autokreacji i ob rony przed zagrożeniami rozwojowymi. [in:] Libiszowska‐Żółtkowska M, Grotowska S (ed.). Religijność i duchowość – dawne i nowe formy. Kraków: NOMOS. 2010: 286–306

Surzykiewicz, J. Duchowość i religijność a wybór zawodu przez młodych ludzi. Labor et Educatio 2016; 4: 151–190.

Halicka M, Halicki J. Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych. [in:] Synak B (ed.). Polska starość. Gdańsk: Wydawnictwo UG 2002: 189–218.

Celary I. Ludzie starsi w kościele. [in:] Fabiś A (ed.). Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii. Sosonowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i marketingu, 2005: 109–121.

Pikuła NG. Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości. Kraków: Impuls, 2016.

Łukasik JM, Pikuła NG, Jagielska K. Projekt badawczy „Nasze potrzeby”, Kraków 2017–2018 (w trakcie opracowania wyników badań).

Łukasik J, Pikuła N, Jagielska K. Senior citizens’ existential needs and education for the meaning of life. “Pedagogy” 2018; 6 (90): 805–816.
DOI: http://dx.doi.org/10.20418%2Fjrcd.vol3no8.339

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Journal of Rare Cardiovascular Diseases (JRCD)
John Paul II Hospital in Kraków, 80 Prądnicka Str., 31-202 Kraków, Poland
Phone: +48 (12) 614 33 99, +48 (12) 614 34 88 Fax: +48 (12) 614 34 88
e-mail: rarediseases@szpitaljp2.krakow.pl
Published by SoftQ sp. z o.o.
ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków, Poland
Phone: +48 (12) 444 1650 Fax: +48 (12) 444 1659
e-mail: softq@softq.pl